صحبت منوروف

اوزبیکستان حقیده

نوروزبیره می

۱۳۹۲
قوس
۱۸۱۳۹۲
قوس
۱۱۱۳۹۲
عقرب
۲۹

۱۳۹۲
عقرب
۲۴۱۳۹۲
عقرب
۲۱


۱۳۹۲
عقرب
۱۰


۱۳۹۲
میزان
۲۸

ستاکهولم، سویدن

info@baborshah.com