صحبت منوروف

اوزبیکستان حقیده

نوروزبیره می

۱۳۹۱
اسد
۲۰


۱۳۹۱
اسد
۱۹


۱۳۹۱
سرطان
۳۱۱۳۹۱
سرطان
۲۴

۱۳۹۱
سرطان
۲۴ستاکهولم، سویدن

info@baborshah.com