صحبت منوروف

اوزبیکستان حقیده

نوروزبیره می

۱۳۹۰
قوس
۲۴۱۳۹۰
عقرب
۲۹

۱۳۹۰
عقرب
۲۶

۱۳۹۰
میزان
۲۸


۱۳۹۰
سنبله
۲۸

۱۳۹۰
سنبله
۲۸


۱۳۹۰
اسد
۲۳

۱۳۹۰
اسد
۱۴
ستاکهولم، سویدن

info@baborshah.com