صحبت منوروف

اوزبیکستان حقیده

نوروزبیره می


۱۳۹۰
ثور
۱۲
۱۳۹۰
حمل
۲۸

۱۳۸۹
حوت
۲۴


۱۳۸۹
حوت
۲۱

۱۳۸۹
حوت
۰۳

۱۳۸۹
حوت
۰۳

۱۳۸۹
حوت
۰۳
ستاکهولم، سویدن

info@baborshah.com