صحبت منوروف

اوزبیکستان حقیده

نوروزبیره می

دوستلریمیز خاطره سینی هیچ قچان اونوتمیمیز

|
|
۱۹
جدی
۱۳۹۲

 

 

دورمان باغی خاطره لریدن

 

1993 ییللر

 

alt

 

دوستلریمیز خاطره سینی هیچ قچان اونوتمیمیز

 

اونگ دن چپ تامانگه: فیللالوژی فنلری دوکتوری پروفیسور عمرعلی نارمتوف،

اوزبیکستان خلق یازوچیسی، تاریخی رمانلرمؤلفی مرحوم

پیریمقل قادروف، شرعی جوزجانی، اکادمیسین مرحوم مت یاقوب قوشجانوف،  اکادمیسین

،مرحوم عزت سلطانوف 

فیلالوژی فنلری دوکتوری، پروفیسور مرحوم بیگ علی قاسموف

صورتده گی تورت ادیب و عا لم  نینگ دنیادن اوتیشی بیلن، اوزبیک فن و ادبیاتی بیر

  نیچه ییر یک سیمالریدن اجره لدی. 

 

 


شو موضوعده

ستاکهولم، سویدن

info@baborshah.com