صحبت منوروف

اوزبیکستان حقیده

نوروزبیره می

عبدالاحد حقیار

|
|
۱۲
حوت
۱۳۹۴

حرمتلی عبدالاحد حقیار جنابلری نینگ  امیر علی شیر نوایی حضرتلری نینگ575 ینچی توغیلگن کونلری مناسبتی اوچون بابر کلتوری انجمنی گه یوبار گن شعرلری:

عبدالاحد حقیار

 

کتته عظمت

ای نوایی حضرت شیرین کلام                          سیزگه تعظیم برله مینگ لر احترام

سیز بویوک شهرت قازانگن ایل ارا                     شهرتینگیز کون ساین تاپگی قوام

سیز بناقیل گن بنالر بخش ایتور                             ترک ایلیگه هرزمان ده احتشام

دل قوشی پروازایتورنی ایستگی                       سیز قدم قویگان مکانی صبح وشام

اندخوی و میمنه قیصار دن                                عزم ایتیب بلخ و بخارا تا به شام

اولکه میزنینگ ایسکی شهری دورهرات             سیز انگه بیرگن چیرای و انتظام

بیش مناری که کوترگن قدینی                            کته عظمت سیزگه ای والا مقام

دوره رنسانس پیشآهنگی سیز                           سیز بیلن فرهنگی میز تاپدی مدام

هرکشی بیلسه ادب نینگ قدرنی                         قول توتوب کوکسیگه ایتور اسلام

اوتوزو ایکی اثر ایجاد ایتیب                             بول جهان بولدینگیز سیز شاد کام

حیرت الابرار حیرت باده سین                      سیب قاریب فکریکمگه تاشلادی لگام

لیلی الفاظیگیز مجنون ایتیب                               عشق سریدن بیریب منگه مشام

کاش بولسم مجنون آثارینگیز                          موندین آرتیب بل سیزه بولسم غلام

حضرتینگیزدن مدد ایستب همی                          همده یاراولسون چهاریار عظام

مسجد جامع ایرور زیب و فرریم                         اول هری شهریده شاهد مستدام

سیز نوایی سیز نوا سیزدن امید                     المـــدد قیلســـــــــــــون خدای لاینام

شکر ایتور حقیار دنیا باریچه                      مهرینگیز قلبیمده جوش اورگی مدام

 

                                                                           عبدالاحد ( حقیار)


شو موضوعده۱۳۹۴
حوت
۱۱


۱۳۹۵
ثور
۰۲
ستاکهولم، سویدن

info@baborshah.com