صحبت منوروف

اوزبیکستان حقیده

نوروزبیره می

بازدید از رصد خانهٔ میرزا اولوغ بیک

|
|
۲۶
حوت
۱۳۹۳

alt

بعد بازدید از رصدخانه، حاکم شهر سمرقندبه مهمانان چای سبز تعارف کرد

 

 

 

از خاطرات سفر سمرقند در سال 1979

 

بازدید از رصدخانهٔ میرزا اولوغ بیک

 

درماه مارچ سال 1979 یعنی درست 36 سال پیش از امروز، ضمن یک سفر رسمی به اوزبیکستان، از ولایتهای بخارا و سمرقند نیز دیدار به عمل آوردیم. در شهر سرقند مهمان حمیدالله بکتاش منشی اول کمیتهٔ ولایتی سمرقند بودیم. فردای آن ضمن بازدید از مراکز مهم اقتصادی و فرهنگی و آبدات تاریخی ولایت، از رصدخانهٔ میرزا اولوغ بیک واقع در چوپان آته نیز بازدید به عمل آوردیم.

رصدخانه در نتیجهٔ کاوشهای ارخیولوژیک که به رهبری و. ل. ویَمکین به پیش برده می شد، درسال  1908 کشف شده است. پیدا شدن دیوار دایروی به قطر 48 متر و ضخامت برابر یک خشت  که در مرکز آن یک جفت ساختمان دیوار گونه  به شکل کمان به صفت بقایای اساسی این آبدهٔ بزرگ تاریخی از اهمیت زیادی برخوردار بود.

روبروی رصد خانه موزیم کوچکی قرارداشت که در بارهٔ رصد خانه معلومات میداد.

بعد از استقلال اوزبیکستان در اثر مساعی اسلام کریموف رئیس جمهورمملکت، موزیم اولوغ بیک و ملحقات رصدخانه طور اساسی باز سازی و ساحهٔ آن توسعه داده شده، تندیس بزرگ میرزا اولوغ بیک در محل مناسب نصب گردیده است.

شرعی جوزجانی

alt

کشف رصدخانهٔ میرزا اولوغ بیک در سمرقند پایتخت تیموریان

به رهبری باستان شناس و. ل. ویَمکین در سال1908.

alt

یک جفت بنای قوسی کشف شدهٔ رصد خانه که در زیر زمین قرارداشت و متباقی آن در داخل بنای عظیم سه منزله جاسازی شده بود.

این ساختمان قوسی قسمت اساسی دستگاه رصدخانه را تشکیل مداد.

alt

هنگام برگشت از رصد خانه

 

alt

در صحن رصدخانه عکس یادگاری گرفتیم،از طرف چپ: ثابت خان قربانوف کارمند کمیتهٔ مرکزی (بعدا وزیر خارجهٔ اوزبیکستان شوروی)، اوزبیک اعظموویچ کارمند کمیتهٔ مرکزی، نظر بیک، علیشاه، علی گل پیوند، جیلانی (اعضای معیتی من)، لاله خان ترجمان فارسی،...ترجمان پشتو، شپیلی ووی نمایندهٔ کمیتهٔ مرکزی از مسکو و ...حاکم شهر سمرقند. 

 

 

 


شو موضوعده۱۳۹۱
ثور
۲۹


ستاکهولم، سویدن

info@baborshah.com