صحبت منوروف

اوزبیکستان حقیده

نوروزبیره می

بهار سرپل به خط عبدالحی علمی

|
|
۱۴
اسد
۱۳۹۲

بهار سرپل

 

غزلی از استادخدیم به خط عبدالحی علمی سرپلی

 

alt

 


شو موضوعده

۱۳۹۴
دلو
۱۱
ستاکهولم، سویدن

info@baborshah.com