صحبت منوروف

اوزبیکستان حقیده

نوروزبیره می

شورای انسجام تورکتباران دری زبان افغانستان

|
|
۰۲
ثور
۱۳۹۵

 

 

شورای انسجام تورکتباران دری زبان

 

افغانستان

 

 

 

 

 

 

 


شو موضوعده

ستاکهولم، سویدن

info@baborshah.com