صحبت منوروف

اوزبیکستان حقیده

نوروزبیره می

طرح معترضین مدنی فاریاب به مقامات محلی ولایت...

|
|
۲۰
جوزا
۱۳۹۲

alt

 

 

معترضین مدنی فاریاب با طرحی به مقامات محلی ولایت فاریاب از آنها تقاضا می نمایند

 

معترضین مدنی فاریاب با طرح به مقامات محلی ولایت فاریاب از آنها تقاضا می نمایند در صورتیکه تا سه روز آینده این خواست واعتراض مدنی وقانونی شان عملی نگردد ؛ دامنه اعترضات خود را گسترش داده دست به اقدمات ذیل خواهیم زد در آن صورت مسؤلیت به دوش ما نخواهد بود .
۱ـ اجرای اعتصاب کاری هممه گانی در فاریاب که شامل بوظیفه نرفتن کارمندان دولت و متعلیمن و محصلین مکاتب و موسسات تحصیلی به حمایت از حرکت معترضین.
۲ـ تحریم و توقف پروسه توزیع کارت رای دهی در فاریاب .
۳ـ انتقال خیمه فعلی معترضین وتحصن کننده گان از موقعیت فعلی در مقابل در وازه ورودی وخرو جی مقام ولایت .
۴ـ گسترش ودامنه این اقدمات و حرکت ها در ولایات دیگر شمال .
این اعلامیه امروز شنبه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۲در شورای ولایتی سپرده شد تا از آن طریق به تمام ارگانهای دولتی تکثیر می گردد . و خبر ان اعلامیه از تلوزیون ملی فاریاب ساعت ۹:۳۰شب نشر میشود .

  www.turklar.com 


شو موضوعده

ستاکهولم، سویدن

info@baborshah.com