صحبت منوروف

اوزبیکستان حقیده

نوروزبیره می

بابرآلتین مدالی بیلن تقدیرلنگن بابرشناس

|
|
۲۶
دلو
۱۳۹۳

alt

 

دوکتور شفیقه یارقین

 

بابرآلتین مدالی بیلن تقدیرلنگن

 

 

بابرشناس

 

 

اوشبو مدال اوزبیکستانده گی بابر خلق ارا جماعت  فوندی (بابر خلق ارا جمغرمه

سی)عنعنه سیگه موافق، بابر توغیلگن کونینی نشانلش مراسمیده بابرشناسلیک که سلماقلی

حصه قوشگن جهان عالملری، صنعتکارلری وادیبلری گه بیریله دی. دوکتور شفیقه یارقین

افغانستان ده بابردیوانی نینگ انتقادی نشری، بابرنامه ترجمه سی و بو ساحه ده بجرگن

بشقه بیرقطار تحقیقی ایشلری اوچون بو مدال نینگ بیرینچی دورینی آلیشگه موفق بولگن

ایدی.

بیز بابر نینگ توغیلگن کونی مناسبتی بیلن مدالنی تصدیقنامه سی فوتوسی بیلن نشر

قیلیب، دوکتور یارقین گه بابر شاسلیک بوییچه کتته یوتوقلر تیلیمیز.

ش. ج

 


شو موضوعده

۱۳۹۲
حمل
۱۹
ستاکهولم، سویدن

info@baborshah.com