صحبت منوروف

اوزبیکستان حقیده

نوروزبیره می

اوتکیرهاشموف حیاتدن کوز یومدی

|
|
۱۳
اسد
۱۳۹۲

 اوزبـیـکسـتـان خـلـق یـازوچـی سـی

 

اوتــکــیــر هــاشــمــوف

 

حـیـاتـدن کـوز یـومـد

 

alt

رحمتلی اوتکیر هاشموف

 

 

"بابر کلتوری انجمنی" نینگ

 

 تعزیت و تسلیت سوزلری

 

شو ییل 24 می کونی اوزبیکستان خلق یازوچیسی اوتکیر هاشموف 72 یاشیده، حیاتدن کوز یومدی. ایل- یورت اعتبارینی قازانیب،

 

خلق نینگ سیویملی یازوچی سیگه ایلنگن اوشبو اتاقلی ادیب و دراماتورنینگ وفاتی اوزبیک ادبیاتی اوچون کتته یو قاتیش و الملی

 

.ضایعه بولدی

 

"بابر کلتوری انجمنی" اوشبو قیغولی حادثه مناسبتی بیلن اوزبیکستان دولتی رهبریتی گه، مرحوم اوتکیر هاشموف نینگ عایله

 

اعضالریگه، اوزبیکستان یازوچیلر اویوشمه سیگه و برچه مطبوعات اهلیگه چین کونگلدن تعزیت و تسلیت اظهار ایتیب، اونینگ جایی

 

جنت ده بولسین دیب ایستک بیلدیره دی.

 

انجمن رئیسی:    

 پروفیسور شرعی جوزجانی 

 

 

 

 


شو موضوعده

ستاکهولم، سویدن

info@baborshah.com